کدام زبان برنامه نویسی بهتر است

کدام زبان برنامه نویسی بهتر است

شما اگر قصد برنامه نویسی دادرید بد نیست که نمودار های زیر را ببینید

در آمد

محل فعالیت

 

محبوبیت

 

language
email